درباره ما

درمالندز

این وب سایت در جهت ارائه اطلاعات دقیق در حوزه آرایشی و بهداشتی تاسیس گردرد. 

امیرحسین اسکندری

دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس

محمد طاهری

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی